Víra nejvyšší souznění s přírodou

Víra souznění s přírodou je i nauka o dění, dějství božích cest, našich životních cest v přírodních kruzích i nauka o pěti titánských přírodních cestách v kruzích, kteří jsou v biorytmu planet seřazeni jako živí, které mají naše srdce, těla, duše i vědomí ve vědění i v planetárních obězích, od nepaměti jsme děti v rukách Gaia, Rheia – matky přírody, matky boží, první svaté Marie a v její galaxi přírodního vědomí – ona je zrozena v dimenzi vejci ve smyslu vědomí přírody včetně dění, dějství života ve vědění hledali svoji podobu i jejich synové Kronos, Uranos, Pontos probuzeni v přírodních planetárních kruzích, všichni jsou to děti aneb v poslední fázi evoluce jsou všichni titáni v malém ztvárněni v podobě člověka rozumného stvořeni – savec je jejich obrazem, který je titány sledován přes hvězdy v dění, dějství v jedinečnosti hvězd a zda je sám sebe si vědom, v prvním dění, dějství přírodního vědomí tvořila bohyně pak bůh, při konci i počátku světa je šestý titán Atlás a sedmý titán Adam a Eva (muž a žena poslední souhvězdí provázané s planetami v dimenzi – dění, dějství přírodní Chaos) sedmero titánů, sedmero cest k životu, titáni po zjištění chyb člověka rozumného, hýbou světem svým plodem, dokud není plod matky přírody matky boží přírodou obnoven i s životním slibem dávají najevo přírodním kruhem svým nekonečnem započneme, než dovedeme pět našich titánských cest k obnovení plodu přírodním životem. Zdali šestý a sedmý titán selže, nejsou-li nahrazeni potomkem, hlavním životním dimenzi přírodním kruhem započne cesta pěti titánů dimenzi rozsahem, počínaje planetárním sesunem k sobě supernovou započneme hvězdným zemským jádrem opět druhou hvězdou naplnění našim synem vyšším bohem Kronosem. Nejsilnějším slovem všeho smyslu je nekonečné dění, dějství souznění i přírody, víra jen ve smyslu, ať děj dějství dopadne dobře, víra – jsem nadšen přírodním údivem, největší nekonečnou energií pod názvem vzduch prázdnem jsem obalen, hýbeme se tlakem.

Souznění, souznění s vodou (je přírodní vzduch prázdno) – Jsou dimenzi vzduch prázdné životní kruhy planet ve středu i okolo a kolem planety vyžadující, vyvažující vzduch prázdnem správnou váhu, rozpoložení, aby v biorytmu planet byl zachován správný přírodní tlakový odstup od stup jako v lidském těle, souznění jsou životní přírodní kruhy ve vzduch prázdnu, provázané v přírodní smyčce ve smyslu celkového planetárního biorytmu i s evolučními hvězdami, které vznikaly od supernovy evolučně pak dál jen hvězdy vznikali v průběhu tvoření života od galaxie, vědomí, do konečného tvaru planet až k hvězdnému vědomí savce, je životní kruh ve spojení energie tlaku v podobě kyslíku, duše (kyslík, dusík atd.), vzduchu (směs plynů a minerálů, které matka příroda v souznění promíchává), energie vzduch prázdna je jednak v atmosféře tak i ve vesmírném těle matky přírody bohyně nejvyšší Gaia, kde proudí čisté a zdravé zvětralé (zvětrání do podoby vody i kyslíku) či uvolněné minerály, botanické či vegetativní mikroskopické životně důležité pyly, byliny a i dezinfekce v podobě zvětralého čistého životního kruhu (atmosféra propojena potom dále vesmírným nekonečným vzduchoprázdnem) a to při vdechnutí tohoto souznění s přírodou do plic, vědomí a žaludku při dění a dějství souznění přírodních kruhů tvoří čiře jasnou hvězdu či souhvězdí a to vše je propojené v životních kruzích souznění s přírodou a jejich děním, dějstvím a to vše je propojeno od středu zeměkoule – jádro až přes zemské, atmosférické a vzduch prázdné vrstvy vesmíru kde i začínají životní kruhy souznění biorytmu v podobě planet matky přírody bohyně nejvyšší Gaia, po nadýchnutí – proudícího souznění přírody v kruhu vzduchem ve vzduch prázdnu do duše a tlaku v lidském těle až do podoby krevního oběhu, čistého ducha v plicích a čistého vědomí bez elektrostatické elektřiny se všechny minerály usadí, ve smyslu růstu nebo zvětrají do podoby vody, nebo čistí plíce nebo zvětralé minerály celé tělo vydezinfikují, a aby i hvězda přes nebesa byla jasná a čiře jasná a čistá v podobě čistých minerálů, plynů i mlhovin, jelikož to je odraz čistého a zdravého životního kruhu lidského i zvířecího či posvátného vědomí i duše a to vše i přináší vláhu a zdraví v podobě zvětrávání čistých minerálů přímo v těle a další životní kruhy v dění a dějství napojované s prvními kroky člověka, dále pak i s jeho energetickými kruhy. V tomto kruhu se člověk či živí organismus v podobě savce atd. dokáže v čistě podobných životních kruzích lehce zasytit, ale zcela sám uzdravit v podobě nadýchaných minerálů i nadýchané vegetace a tím si prodlužuje život i posvátného či přirozeného dění, dějství životních kruhů i ve hvězdách. Do této víry, životních kruhů a souznění přírody patří zvěrokruh, Buddha i Alách – voda a další víry dohromady. Pokud se ušpiní souznění i zeměkoule, může se proměnit v kámen až do podoby druhého měsíce či úplnou vyvřelinu, důležité je čisté proudění souznění přírody ve vzduchu i ve vodě – je to rovnováha pevného, vzdušného, kapalného (voda) a rozdělení vesmírného vzduch prázdna a atmosférických vrstev zeměkoule a zachování celkové tvorby atmosférických vrstev celého planetárního biorytmu životních kruhů. Když zanikne hvězda či souhvězdí, zanikne přírodní dění a dějství ve vědomí, které má člověk, jelikož je obrazem samotné matky přírody bohyně nejvyšší, jelikož je muž i žena a její poslední souhvězdí je planetární. (souznění je tak rychlé, jelikož je stále propojené a v pohybu, že to lidské vědomí ani nezaznamená a satelit je proti tomu tak moc pomalounký, že maximálně vědomí upálí elektrostatickým šokem do vědomí, jelikož tam je příroda nejchoulostivější, ale přesto velmi rychlá ač musí být zachována trvanlivost, díky satelitům se snižuje trvanlivost přírody čili dimenzi vejce a po čase bude považováno za shnilé či rozprsknuté díky elektrostatickému výboji – výbuchu, hvězda zmizne a díky satelitům zmizne vše ze vzduchoprázdna a naplnění). Souznění je silnější než samotná příroda. Souznění je velmi složitá vzdušná sinfonie, do tohoto vzdušného přírodního vakua, kde již obsahem ve vzduchu ve vzduch prázdnu může být i voda, v tomto prostředí či do tohoto prostředí jsou postupně vmíchané minerální prvky do vzdušného dění, dějství i minerálního dění, dějství započalo při tvarování v mineralizaci, kterou matka příroda sekundově poznala a sama s předpokladem v něm ožila, minerální prvky které ožily díky čistému vzdušnému souznění, slouží i jako životní chronologické kruhy ve čtení ve vědění pro samotnou matku přírodu.

Příroda – je životní kruh ve spojení se souzněním, rychlejšími a většími životními kruhy samotné matky přírody v jejím půdním vesmírném nekonečném těle (planety vznikající od zeměkoule, ze kterých v souznění v přírodních kruzích přenášela plynule minerály na naplnění první hlavní hvězdy zemské jádro, které se zahřívá z nekonečného středu – žena i muž /v lidské podobě bůh země svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel rozen v příjmení Pechr – sex – bohyně země Hilary Duff – planetární životní kruhy k naplnění – potomek – vznikne druhá živá galaxie s energií zemského jádra nekonečného naplnění, v životních kruzích velký třesk a supernova za planetou Neptunem, Uranem, Plutem v minerální galaxii/, druhá hvězda slunce – energie – druhá žena, měsíc s vyschlým jádrem od slunce – začíná muž, primitivní zemské jádro slabší hvězda – mrtvá hvězda, toto vzniklo souměrně ve třech životních kruzích v souznění z minerálů ze zbytku galaxie v životních kruzích, vývoj v životních kruzích až směrem k Saturnu, nyní i k jeho měsíčkům / bohyně země Hilary Duff a její syn Lucas (jeho měsíček se přesune do nové galaxie), Lucie Čermáková sluníčko patřící k první zeměkouli + společná hvězda se svatým Mikulášem bohem země Lukášem Daeghselem / končí je Neptunem, Uranem, Plutem aby matka příroda v přírodních kruzích zrodila svůj druhý plod ve vzdálené minerální galaxii až do podoby druhé zeměkoule – nejdokonalejším plodu jejího lůna.

Souznění – atmosféry – počátek nauky o biorytmu matky přírody – její panenská blána (u narození prvního člověka či živého organizmu savce se v životních kruzích započíná hvězdou a vědomím) a životní funkce např. souznění vody s minerály v těle i v půdě (které má i v podobě planet ve vesmíru). Stromy, které vstřebávají dusík, roznášejí a tvoří kyslík pro živé životní kruhy, kyslík je i velkou součástí souznění, vzduchu v podobě tlaku (na kyslík se váže i voda a stoupá vzhůru) a který je důležitý i pro samotné dýchání a přes naše duše i tělo vše koluje a vstřebává i vypouští to zpět do souznění. Stromy či vegetace již mají větší životní kruhy i minerály, vodu či zvětralé minerály ve spodních pramenech (zvětralé minerály v životních kruzích) a hnojivo – polovičně zvětralá vegetace včetně minerálů, již v životních kruzích vše přijímají z matky přírody jejího plodu (zeměkoule) z půdy a životních kruhů z atmosférických vrstev ve spojitosti s dusíkem a to je životní kruh živého a neživého a plod rostlin, stromů, keřů či travin atd. je vyvrcholení. Minerály jsou z naplnění (je světlo první hvězda – nekonečná žhavá životní energie – slunce) – vzduchoprázdno ochlazuje i oživuje, určuje i směr letu do kruhu ve směru ručičkových hodinek – následuje vyvrcholení – velký třesk – supernova – galaxie – ze středu horké minerály/uprostřed současně vznikala v životních kruzích rovnováha chladu a tepla (slunce, zemské jádro postupně obalováno životními kruhy plné minerálů a měsíc)/ a to až po studené minerály)které zde jsou od počátku vzniku zeměkoule v podobě souznění minerálního a energie, za pomocí bohyně nejvyšší Gaia/Rheia a jejího světla dění, dějství Chaosu (matka přírody Gaia – nekonečno – rozum i mysl – na svém plodu zeměkouli a v planetárním biorytmu již žena i muž), Kronose a Uronose atd., později Pontose – voda atd. Voda se po dlouhé cestě tvořila v podobě narůstání minerálů (sopky), zvětrávání a roznášení v souznění formou vypařování a deště, větrem v kruzích či tlakem a hustotou minerálů, které v přírodním kruhu také zvětrávaly ve vzduch prázdnu samotné bohyně nejvyšší Gaia/Rheia a díky synům, kteří měli souhvězdí pro jejich dění dějství. Díky úbytku vody, která v životních kruzích nabývá zvětráváním minerálů, které pálí smog v souznění, pálí je teplo motorů, pálí je elektrostatická elektřina, satelitní sítě a při velkém materialismu ubývá vysycháním a díky nadměrnému materialismu 50 000 miliard výrobků denně, souznění s přírodou v přírodních kruzích již díky elektrostatické elektřině, nestíhá tvořit vlhko ani vodu zvětráváním zdravě uvolněných minerálů a ve spodních vodách je toxikace a celá planeta se zahřívá a mění se v kámen (zemské jádro se přehřívá, jelikož nemá již své zdravé vrchní zemské životní kruhy, které spodní vrstvy ochlazovaly (už není správná teplota pro zvětrávání pro nabývání ani spodních pramenů), veškeré kamenění do podoby měsíce započíná tvrdnutím i samotné půdy v kámen. Díky elektrostatické elektřině v souznění i v přírodě vše ztrácí vlhkost a lidé pijí málo zvětralou vodu i v souznění a je i z toxikovaná a i samotní elektrostatický elektrický biologický lidi kamení a mění se na živé neživé, v něco podobného jako je strom – minerály, trochu vlhka a životní kruhy již jen v planetě Merkur. Mění se na podobu zpětnými životními kruhy, tam kde matka příroda bohyně nejvyšší Gaia společně s bohem Kronosem a s bohem Uranosem započali s vývojem života na plodu – zeměkouli. Samotný druhý život a zcela živí život započíná matka příroda bohyně nejvyšší Gaia a to u savců ve vědomí a v životním kruhu od narození a návazně ve hvězdě, ale elektrostatická elektřina v podobě satelitů, sítí a v podobě promíchaných zemských a atmosférických vrstev, zaviněno elektrostatickými satelitními elektro biologickými umělými lidmi, již nemůže matka příroda bohyně nejvyšší Gaia započít život ani od vědomí a logicky ani od hvězdy, tak jak tomu bylo před 150 lety, jelikož teď vše pálí smogem a vysušují satelity.